Segundo el Real Decreto 1393/2007 de 29 de outubro de 2007, que apruebo a ordenación das ensinanzas universitarias oficiais, unha vez verificados, os títulos serán sometidos a un proceso de seguimento ata o momento da renovación da su acreditación.

O proceso de seguimento de títulos diseñado por ACSUG adaptase a normativa legal vixente, e considera ademais que ter diseñado e implantado nos centros un SGC é un factor estratéxico básico para conseguir unha mellora continua dos títulos oficiales e para que as competencias, habilidades e aptitudes do estudantado egresado sexan coñecidas polas persoas empleadoras e pola sociedade en xeral.

Pode consultar mais información en:

 

 

  • SEGUIMENTO ANUAL DO TÍTULO

                     Dende o curso 2016/17 o seguimento das titulacións forma parte dos Informes de Revisión del Sistema pola Dirección