Plan de Estudos

Información xeral

 • Número de créditos: 240 ECTS
 • Formación básica: 60
 • Ciencias da Enfermaría: 78
 • Optativas: 12
 • Prácticas externas: 78
 • Traballo Fin de Grao: 12
 • 4º curso implantado dende o 2013 - 2014
 • Rama de Coñecemento: Ciencias da Saúde
 • Centro de impartición: Escola de Enfermaría de Ourense
 • Idiomas de impartición: Castelán e Galego.

COMPETENCIAS DA TITULACIÓN

Obxectivos

 O obxectivo xeral do Grao en Enfermaría é formar enfermeiras e enfermeiros de coidados xeneralistas, que sexan quen de desenvolver no ámbito asistencial, de xestión administrativa, de prevención e promoción da saúde e de información e educación para a saúde, a nivel individual e comunitario. No ámbito asistencial, a súa formación capacitaraos para un exercicio responsable da enfermaría nos niveis de atención primaria, especializada e sociosanitaria.

O Grao en Enfermaría deseñouse para conseguir que os alumnos acaden os seguintes obxectivos relacionados na OM 2134/2008, de 3 de xullo, que establece os requisitos para a obtención do título que habilite para o exercicio da profesión regulada de enfermaría:

 1. Ser quen, no ámbito da enfermaría, de prestar unha atención sanitaria técnica e profesional acaída ás necesidades de saúde das persoas que atenden, consonte co estado de desenvolvemento de coñecementos científicos de cada momento e cos niveis de calidade e seguridade que se establecen nas normas legais e deontolóxicas aplicables.
 2. Planificar e prestar coidados de enfermaría dirixidos ás persoas, familia ou grupos, orientados aos resultados en saúde evaluando o seu impacto, a través de guías de práctica clínica e asistencial, que describen os procesos polos que se diagnostica, trata ou coida un problema de saúde.
 3. Coñecer e aplicar os fundamentos e principios teóricos e metodolóxicos da enfermaría.
 4. Comprender o comportamento interactivo da persoa en función do xénero, grupo ou comunidade, dentro do seu contexto social e multicultural.
 5. Deseñar sistemas de coidados dirixidos ás persoas, familia ou grupos, evaluando o seu impacto e establecendo as modificacións oportunas.
 6. Basear as intervencións da enfermaría na evidencia científica e nos medios dispoñibles.
 7. Comprender sin prexuizos ás persoas, considerando os seus aspectos físicos, psicolóxicos e sociais, como indivíduos autónomos e independentes, asegurando o respecto ás súas opinións, crenzas e valores, garantindo o dereito á intimidade, a través da confidencialidade e o segredo profesional.
 8. Promover e respectar o dereito de participación, información, autonomía e o consentimento informado na toma de decisións das persoas atendidas, consonte a forma na qeu viven o seu proceso de saúde - enfermedade.
 9. Fomentar estilos de vida saudables, o autocoidado, apoiando o mantemento de conductas preventivas e terapéuticas.
 10. Protexer a saúde e o benestar das pesoas, familia ou grupos atentidos, garantindo a súa seguridade
 11. Establecer unha comunicación eficaz con pacientes, familia, grupos sociais e compañeiros e fomentar a educación para a saúde.
 12. Coñecer o código ético e deontolóxico da enfermaría española, comprendendo as implicacións éticas da saúde nun contexto mundial en transformación.
 13. Establecer mecanismos de evaluación, considerando os aspectos científico-técnicos e os de calidade.
 14. Traballar co equipo de profesionais como unidade básica na que se estruturan de xeito único ou multidisciplinar e interdisciplinar os profesionais e demais persoal das organizacións asistenciais.
 15. Coñecer os sistemas de información sanitaria.
 16. Realizar os coidados de enfermaría baseándose na atención integral da saúde, que supón a cooperación multiprofesional, a integración dos procesos e a continuidade asistencial.
 17. Coñecer as estratexias para adoptar medidas de confortabilidade e atención síntomas, dirixidas ao paciente e familia, na aplicación de coidados paliativos que contribúan a aliviar a situación de enfermos avanzados e terminais.

 

ESTRUTURA DO PLAN DE ESTUDOS

 

Descrición Xeral Plan Docente
Estudo Grao en Enfermaría
Rama do coñecemento Ciencias da Saúde
Plan GRAO EN ENFERMERARÍA (Campus Ourense)
Código de titulación O51G140
Centro ESCUELA DE ENFERMARÍA DE OURENSE
BOE/DOG Núm. 20 Martes, 29 de xaneiro de 2013
Carga Lectiva Total 240

 

Distribución dos créditos, estrutura do ensino

Detalle da Carga Lectiva

 

Ciclo Curso FORMACIÓN BÁSICA OBLIGATORIA OPTATIVA TRABALLO FIN DE GRAO PRÁCTICAS EXTERNAS
1 1 45 15 0 0 0
1 2 15 36 0 0 9
1 3 0 27 0 0 33
1 4 0 0 12 12 36
TOTAL 60 78 12 12 78

 

 

(*) Plan estruturado por créditos:

Detalle materias Curso primeiro

Código Descrición Tipo Créditos
G140101 ANATOMÍA HUMANA FB 9
G140102 PSICOLOXÍA FB 9
G140103 BIOQUÍMICA FB 6
G140104 ENFERMARÍA COMUNITARIA OB 6
G140105 FISIOLOXÍA FB 9
G140106 ESTATÍSTICA OB 6
G140107 FUNDAMENTOS DE ENFERMARÍA FB 9
G140108 INGLÉS TÉCNICO FB 6

 

Detalle materias Curso segundo

Código Descrición Tipo Créditos
G140201 INTRODUCIÓN Á ENFERMARÍA CLÍNICA FB 6
G140202 BIOÉTICA E LEXISLACIÓN OB 6
G140203 FARMACOLOXÍA E DIETÉTICA FB 9
G140204 ENFERMARÍA CLÍNICA I OB 9
G140205 ENFERMARÍA CLÍNICA II OB 6
G140206 EENFERMARÍA COMUNITARIA II OB 9
G140207 XESTIÓN DE ENFERMARÍA OB 6
G140208 PRÁCTICAS CLÍNICAS I OB 9

 

Detalle materias Curso terceiro 

Código Descrición Tipo Créditos
G140301 ENFERMARÍA CLÍNICA III OB 6
G140302 ENFERMARÍA MATERNO-INFANTIL OB 9
G140303 PRÁCTICAS CLÍNICAS II OB 15
G140304 ENFERMARÍA XERIÁTRICA E COIDADOS PALIATIVOS OB 6
G140305 ENFERMARÍA EN SAÚDE MENTAL OB 6
G140306 PRÁCTICAS CLÍNICAS III OB 18

 

Detalle materias Curso Cuarto

Código  Descrición Tipo Créditos
G140405  PRÁCTICAS CLÍNICAS IV OB 18
G140406  PRÁCTICAS CLÍNICAS V OB 18
G140407  TRABALLO FIN DE GRAO OB 12
G140401  METODOLOXÍA DA INVESTIGACIÓN OP
G140418  A ENFEMERMARÍA NOS ESTILOS DE VIDA E O TERMALISMO OP 6
G140413 ATENCIÓN DE ENFERMARÍA NAS EMERXENCIAS E CATÁSTROFES OP 6
       

 

  MÓDULO DE FORMACIÓN BÁSICA COMÚN: 60 ECTS

1. Anatomía Humana 9 ECTS

2. Fisioloxía. 9 ECTS

3. Psicoloxía. 9 ECTS

4. Estatística. 6 ECTS

5. Bioquímica. 6 ECTS

6. Inglés Técnico. 6 ECTS

7. Farmacoloxía e Dietética. 9 ECTS

8. Introdución á Enfermaría Clínica 6 ECTS

 

MÓDULO DE CIENCIAS DA ENFERMARÍA. 78 ECTS

1. Fundamentos dEnfermaría. 9 ECTS

2. Enfermaría Comunitaria. 15 ECTS

3. Enfermaría Clínica. 21 ECTS

4. Enfermaría Materno-infantil. 9 ECTS

5. Enfermaría Xeriátrica e Coidados paliativos.6 ECTS

6. Enfermaría en Saúde Mental. 6 ECTS

7. Xestión de Enfermaría. 6 ECTS

8. Ética e Lexislación. 6 ECTS

 

MÓDULO PRÁCTICAS TUTELADAS E TRABALLO FIN DE GRAO.

90 ECTS

1. Prácticas Clínicas I. 9 ECTS

2. Prácticas Clínicas II. 15 ECTS

3. Prácticas Clínicas III. 18 ECTS

4. Prácticas Clínicas IV. 18 ECTS

5. Prácticas Clínicas V. 18 ECTS

6. Traballo Fin de Grao 12 ECTS

 

  MÓDULO DE MATERIAS OPTATIVAS.

1. Optativa I 6 ECTS

2. Optativa II 6 ECTS

 

SAÍDAS PROFESIONAIS

  

 • Asistencia sanitaria: coidados ao paciente en distintos ámbitos (hospitais, centros de atención primaria, mutuas, balnearios, ...). Actividades preventivas e asistencia sanitaria en empresas. Campañas de vacinación, ...
 • Xestión sanitaria: xestión de recursos, administración hospitalaria, asesoramento, cooperación para o desenrolo en ONGs, ...
 • Administración Pública: Hospitais, centros de súde, servizos de xestión e administración sanitaria das distintas administracións. Forzas armadas (http://www.reclutamiento.defensa.gob.es/como-ingresar/oficiales-con-titulacion/que-ofrecemos), Gardia civil (https://www.guardiacivil.es/es/index.html), Institucións  penitenciarias,  Instituto Social da Mariña, institucións da Unión Europea, ...
 • Docencia : Ensinanza Universitaria, Formación Profesional , Educación para a saúdeen centros sanitarios así como en centros de ensinanza
 • Investigación: Instituto Carlos III, Universidade, Centros asistenciais públicos e privados, empresas, ...
 • Formación especializada vía EIR (Enfermeiro interno residente)