Informe final de certificación do deseño do SGIC pola Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG)

Manual de Calidade

         Anexo 1: Listaxe de procedementos en vigor

         Anexo 2: Listaxe de distribución da documentación de calidade

         Anexo 3: Glosario

         Anexo 4: Política e obxectivos de calidade

                      Política de Calidade do Centro 

                      Obxectivos


         Anexo 5: Mapa de procesos do SIGC

 

Procedementos

 

Procedementos estratéxicos

Dirección estratéxica (DE)

 

            CÓDIGO                           PROCEDEMENTO                                                                          APROBACIÓN

            DE-01 P1                Planificación e desenrolo estratéxico                             13/03/2015                             


           DE-02 P1                    Seguimento e medición                                            13/03/2015

                                               Anexo 1: Ficha do indicador

                                               Anexo 2: Petición do indicador 

                                                Anexo 3: Panel de indicadores


           DE-03 P1                    Revisión do sistema pola dirección                             13/03/2015

                                            Anexo1: Protocolo de elaboración do informe             


 

Xestión da Calidade e Mellora Continua (MC)

           CÓDIGO                            PROCEDEMENTO                                                                              APROBACIÓN

           MC-02 P1                   Xestión de queixas, suxerencias e parabens                  13/03/2015

                                              Anexo 1: Formulario electónico QSP

                                              Anexo 2: Formulario resposta QSP


 

          MC-05 P1                  Medición da Satisfacción dos grupos de interese                              18/12/2020

                                         Anexo 1: Guía de elaboración de Informe de resultados de satisfacción


 Procesos Clave

 Xestión Académica (AC)

 

           CÓDIGO                           PROCEDEMENTO                                                                                            APROBACIÓN

 

        AC-0104 P1                Acceso e admisión                                                                    01/04/2016

        AC-0201 P1                Matrícula                                                                                 01/04/2016

        AC-0401 P1                 Expedición de títulos oficiais                                                     01/04/2016


 

Docencia (DO)

    CÓDIGO                           PROCEDEMENTO                                                                                                          APROBACIÓN

 

DO-0101 P1                  Deseño, verificación, modificación e acreditación das titulacions oficiais     01/04/2016


 

DO-0102 P1                  Seguimento e mellora das titulacións                                                      19/07/2013


 

DO-0103 P1                  Suspensión e extinción dunha titulación                                                  19/07/2013


 

DO-0201 P1                  Planificación e desenvolvemento da ensinanza                                         15/09/2017


 

DO-0202 P1                 Promoción das titulacións                                                                       19/07/2013 


 

DO-0203 P1                  Orientación ao alumnado                                                                      19/07/2013

                                   Anexo 1: Guía para o deseño do PAT do centro


 

DO-0204 P1                  Xestión das prácticas externas                                                               19/07/2013


 

DO-0205 P1                  Xestión da mobilidade                                                                           19/07/2020


 

DO-0301 P1                  Información pública e rendemento de contas                                          18/12/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                           Anexo 1: Seguimento da Información Pública


 

Procesos de soporte

Xestión documental (XD)

 

     CÓDIGO                           PROCEDEMENTO                                                                                                          APROBACIÓN


XD-01                            Control dos documentos                                                                        19/07/2013


XD-02                           Control dos rexistros                                                                              19/07/2013